„EUREKA” już nie musisz się martwić…

Wybór właściwej ścieżki edukacji stanowi niemały problem dla współczesnych uczniów i ich rodziców. Konieczne jest dostosowanie właściwego kierunku kształcenia. Gdy to się już uda, trzeba przejść dalej, wytypować szkołę. Słowo „szkoła” jedynie słowotwórczo oznacza zawsze to samo. Pojęcie to jednak określa wielość różnych miejsc, gdzie edukacja może być prowadzona. Jak wiemy, na kształt edukacji mają wpływ doświadczeni nauczyciele, realizowany pogram nauczania, wykorzystywane metody dydaktyczne podczas lekcji oraz dostępne pomoce dydaktyczne. Stąd warto wybrać tę najwłaściwszą, która zapewni wszechstronny rozwój dziecka.

Przyglądając się pracy wielu placówkom oświatowym bez wątpienia można pokusić się o stwierdzenie, że szkoły niepubliczne stają się coraz modniejsze. Coraz częściej pojawiają jako element zapewniający młodym ludziom lepsze wykształcenie. Szkoła Podstawowa „Eureka” i Liceum Ogólnokształcące „Eureka” stanowią jedną z dostępnych opcji niepublicznej edukacji dla dzieci i młodzieży z Poznania i okolicznych miejscowości. Dlaczego należy zwrócić swoją uwagę właśnie na te placówki? Co je wyróżnia?

„Eureka” funkcjonuje jako organizm, którego sercem jest ideologia Thomasa Gordona, wybitnego myśliciela i psychologa. Główną koncepcją tej szkoły jest trenowanie skutecznej komunikacji, aby pokojowo rozwiązywać spory we wszystkich relacjach z dziećmi i pozostałymi ludźmi. Uczeń ma tu szansę poznać właściwe sposoby okazywania emocji i kontaktowania się z drugim człowiekiem. Ważne jest stworzenie właściwego środowiska do nauki

Również znaczenie ma wszechstronne podejście do edukacji. Lekcje oparte są na przyswajaniu właściwego zakresu materiału w taki sposób, aby przede wszystkim odczuwać radość z poznawania nowego. Przedmioty realizuje się stosując różne formy pracy min. jako zajęcia warsztatowe, pozwalające unikać monotonności typowej dla wszechobecnego stylu wykładów. Pracujący w nich nauczyciele to prawdziwi inspiratorzy samodzielnej pracy uczniów podczas lekcji. Poza typowymi, szkolnymi przedmiotami realizuje się lekcje m.in. z zakresu nauki pływania na basenie, zajęć teatralnych, tańca, kaligrafii, ortografii, legend i baśni, programowania. Zajęcia te ujęte są w czesnym i nie są dodatkowo płatne.

W szkole podstawowej i liceum uczniowie mogą rozwijać swoje umiejętności lingwistyczne z zakresu języków obcych, tj. języka angielskiego, języka niemieckiego i języka hiszpańskiego. Natomiast, samo liceum oferuje możliwość wyboru jednej z trzech dróg kształcenia na profilach medycznym, matematyczno-ekonomicznym i dziennikarsko-historycznym. W klasie pierwszej liceum realizowane są wszystkie przedmioty na poziomie podstawowym, w kolejnym roku możliwe jest samodzielne decydowanie o ilości i typie zajęć.
Pracując w ten sposób osiągamy bardzo wysokie wyniki nauczania potwierdzone zewnętrznymi egzaminami OKE, a także certyfikatami zewnętrznymi „Cambridge” potwierdzającymi znajomość języka angielskiego. Na wstępie określamy aktualny potencjał ucznia i w oparciu o te pomiary planujemy jego dalszą ścieżkę edukacyjną.          

„Eureka” każdego dnia zapewnia uczniom edukację, w czasie od 8.30 do 16.10, co stanowi niewątpliwy ukłon dla pracujących w tychże godzinach rodziców. Szkoła ta przez to staje się drugim domem, miejscem nawiązywania przyjaźni z rówieśnikami i nauczycielami.

Zaletą jest tak skonstruowany program, aby w przyjazny sposób wpływał na rozwijanie nauki, poznawanie ludzi, testowanie własnych możliwości i poszukiwanie metod na radzenie sobie w trudnych sytuacjach. To tu organizuje się tzw. zielone i białe szkoły, spływy kajakowe, rajdy rowerowe, letnie i zimowe obozy sportowe, kolonie i półkolonie.
Istotnymi i niezwykle atrakcyjnymi aspektami edukacji w „Eurece” są realizowane innowacje pedagogiczne. Uczniowie nie prowadzą zeszytów, a ich podstawowym materiałem lekcyjnym są karty pracy przygotowywane przez nauczycieli. Materiały są opracowywane zgodnie z zaleceniami współczesnych metodyków i pedagogów. Zawierają one tematy zajęć, starannie wybrane zadania, jasno sprecyzowane cele lekcji, jak również istotną w procesie nauczania ewaluację zajęć. I choć nie zawierają prac domowych, stanowią świetne narzędzie dydaktyczne do nauki uczniów podczas lekcji. Odejście od wyznaczania zadań do wykonania w domu zapewnia uczniom odpoczynek po dniu pełnym wrażeń w szkole.

W czasie letnim planowana jest przeprowadzka szkoły z ul. Drzymały 4/6 do dużo większego gmachu znajdującego się przy os. Przyjaźni 136. To zaledwie 1,5 km od dotychczasowej siedziby, gdzie szkoła funkcjonowała przez ostatnie 13 lat. Dzięki tej zmianie możemy zaprosić w nasze progi większą ilość uczniów.
Dotychczas z reguły przyjmowane były dzieci z tzw. rekomendacji rodziców lub rodzeństwo już uczących się dzieci w naszej szkole. Z tego powodu nabór do obu szkół będzie trwał do ostatniego dnia wakacji czyli do 31.08.2019 r.

Szkoła Podstawowa

i Liceum Ogólnokształcące „Eureka”

Designed by: Joomla solmedia.pl